جغرافیا افغانستان

نوشته ای از عباس اصغرزاده در معلومات در ... | 2008.12.04 - 1:14 ب.ظ

 

واژهٔ افغانستان از دو بخش *افغان* و *ستان * تشکیل شده است. واژهٔ افغان برابر با معنای قوم پشتون بوده است و واژهٔ ستان در زبان پارسی به معنای جای یا سرزمین است. واژهٔ افغانستان به عنوان نام یک کشور در سال 1302 هجری خورشیدی (1923) و در قانون اساسی امان‌الله شاه به تصویب رسید. واژهٔ افغان در سال 13۴3 (1964) و در قانون اساسی تصویبی محمد ظاهرشاه با تعریفی تازه و به معنی همهٔ افراد شهروند کشور افغانستان به‌کار رفت. با این حال هنوز بیشتر فارسی‌زبانان افغانستان، واژهٔ افغان را به معنی مردم پشتون به کار می برد.

 

 

 

 

(بیشتر…)